• ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ยินดีต้อนรับ
  • ติดต่อเรา: 02-514-4023-30 ต่อ 222,223
เว็บดาวน์โหลดไฟล์สื่อประกอบการสอนและอบรมครูออนไลน์ / Suksapan Teaching
ข้อความ รูปภาพ หรือเนื้อหาใด ๆ ที่เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม ("ข้อมูล")
ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของ องค์การค้าของ สกสค. ("องค์การค้าฯ")
และได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไข)
องค์การค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าวโดยองค์การค้าฯ อนุญาตให้ใช้ข้อมูลดังกล่าว
เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการสอนในสถานศึกษา อันมิใช่การกระทำเพื่อหากำไรเท่านั้น
การกระทำใด ๆ ที่ถือเป็นการทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่หรือทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน
ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางองค์การค้าฯ
ถือเป็นการละเมิด และต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป