• ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ยินดีต้อนรับ
  • ติดต่อเรา: 02-514-4023-30 ต่อ 222,223

องค์การค้าของ สกสค. ผู้ให้บริการ teaching.suksapanpanit.com ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัว เนื่องจากนโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่องค์การค้าฯ ได้ปฏิบัติกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้ท่านได้รับทราบและยอมรับถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวขององค์การค้าฯ ทั้งนี้ องค์การค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อความเหมาะสม องค์การค้าฯ จึงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังต่อไปนี้

โปรดอ่านก่อนยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวและการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับผู้ใช้บริการที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย (20 ปีบริบูรณ์) หรือผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ บุคคลดังกล่าวจะต้องขอความยินยอม/ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี ก่อนที่จะยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการใช้สิทธิใด ๆ ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น หากท่านเป็นบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น และยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ องค์การค้าฯ จะถือว่าท่านได้ขอและได้รับความยินยอมจากผู้มีอำนาจให้ความยินยอมดังกล่าวแล้ว


ข้อมูลส่วนบุคคล

1. บทนำของนโยบายความเป็นส่วนตัว
1.1 องค์การค้าของ สกสค. ("องค์การค้าฯ") และร้านค้าตัวแทน ให้ความเคารพและความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน องค์การค้าฯ จึงขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
1.2 ในระหว่างการให้บริการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มขององค์การค้าฯ (ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการ) องค์การค้าฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูล ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
1.3 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีไว้เพื่อให้ท่านรับทราบเกี่ยวกับกระบวนการการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของทางองค์การค้าฯ ที่จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลที่ได้รับมาระหว่างการให้บริการ หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่าน องค์การค้าฯ จะจัดเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลความเป็นส่วนบุคคลภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวขององค์การค้าฯ และตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น
1.4 เงื่อนไขและข้อกำหนดตามนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญสำหรับท่านที่จะต้องอ่านและทำความเข้าใจก่อนการใช้บริการหรือขณะใช้บริการขององค์การค้าฯ รวมไปถึงนโยบายอื่น ๆ ที่องค์การค้าฯ บังคับใช้ ซึ่งทางองค์การค้าฯ ได้ระบุเอาไว้โดยเฉพาะแล้วในเรื่องการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผล ข้อมูลความเป็นส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ท่านได้ตระหนักว่าทางองค์การค้าฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลอย่างไร
1.5 การคลิกหรือกดยอมรับ หรือการเข้าตรวจสอบ เช่น "การลงทะเบียน" หรือ "ข้าพเจ้า ยินยอมหรือยอมรับถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดโดย องค์การค้าของ สกสค. หรือ ข้อความอื่นที่คล้ายกันที่หน้าบริการลงทะเบียนของ teaching.suksapanpanit.com หรือบริการอื่น ๆ ขององค์การค้าฯ จะถือว่าท่านได้ยินยอมหรือยอมรับ และจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวขององค์การค้าฯ
1.6 องค์การค้าฯ สามารถปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ โดยองค์การค้าฯ จะประกาศให้ท่านทราบเอาไว้ที่หน้าเว็บไซต์ teaching.suksapanpanit.com หรือที่อื่นที่เหมาะสมและเห็นได้ง่าย และจะมีการแจ้งเตือนแก่ท่านทางอีเมลและ/หรือช่องทางอื่นที่ท่านได้ให้ไว้ และจะแจ้งเตือนให้ทราบขณะที่ท่านใช้บริการการเข้าถึงแพลตฟอร์ม และ/หรือการเข้าใช้บริการขององค์การค้าฯ รวมถึงคำสั่งการสั่งซื้อบนแฟลตฟอร์มด้วย
ทั้งนี้ การคลิกหรือกดยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับนโยบายความดังกล่าวแล้วตามที่องค์การค้าฯ ได้แจ้งท่านทางช่องทางต่าง ๆ ตามข้างต้น
1.7 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ องค์การค้าฯ จะนำไปใช้กับบริการอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้การให้บริการขององค์การค้าฯ หรือร้านค้าตัวแทน เช่น ร้านสาขาศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ออนไลน์ สมาชิก Teachers CLUB สมาชิกเว็บไซต์อื่น ๆ หรือบริการอื่น ๆ ในปัจจุบันและที่อาจมีขึ้นได้ในอนาคต รวมทั้งจะนำไปใช้กับประกาศ ข้อสัญญา และการยินยอมที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลความเป็นส่วนบุคคลของท่านต่อองค์การค้าฯ และจะไม่มีการยกเลิกจนกว่าองค์การค้าฯ จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
1.8 ท่านสามารถเข้าชมและเรียกดู teaching.suksapanpanit.com และ/หรือบริการอื่นใดขององค์การค้าฯ ได้โดยไม่จำเป็นต้องระบุถึงรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล แต่อย่างไรก็ตามหากท่านต้องการใช้บริการใดบน teaching.suksapanpanit.com และ/หรือบริการอื่นใดบนแพลตฟอร์มขององค์การค้าฯ ท่านจะต้องสมัครบัญชีสมาชิกขององค์การค้าฯ
1.9 ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้
ก. สิทธิที่จะขอเข้าถึง ขอรับสำเนา ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูล
ข. สิทธิที่จะขอรับข้อมูลในกรณีที่องค์การค้าฯ ทำให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน ใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้ หรือเปิดเผยได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งสิทธิที่จะขอให้องค์การค้าฯ ส่ง หรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังบุคคลภายนอก หรือขอรับข้อมูลที่องค์การค้าฯ ส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปไปยังบุคคลนอก (เว้นแต่ในทางเทคนิคไม่สามารถทำได้)
ค. สิทธิที่จะคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเมื่อใดก็ได้
ง. สิทธิที่จะลบ ทำลาย ทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน (นิรนาม)
จ. สิทธิที่จะถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ฉ. สิทธิจะระงับการใช้ข้อมูล
ช. สิทธิที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ซ. สิทธิที่จะร้องเรียนต่อองค์การค้าฯ ในกรณีมีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
1.10 การขอใช้สิทธิตามข้อ 1.9
ก. ท่านสามารถใช้สิทธิได้ที่หน้า teaching.suksapanpanit.com ได้ตลอดเวลาในหัวข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล หรือติดต่อองค์การค้าฯ ตามที่อยู่ด้านล่าง
ข. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าดำเนินการสำหรับการดึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้บันทึกไว้แล้วตามข้อ 1.9 (ข.) และทางองค์การค้าฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงค่าดำเนินการก่อนที่องค์การค้าฯ จะดำเนินการตามคำขอของท่าน
ค. องค์การค้าฯ จะดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของท่านโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้หากทางองค์การค้าฯ ไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ส่งคำขอใช้สิทธิ องค์การค้าฯ จะเเจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ เว้นแต่กฎหมายได้บัญญัติเอาไว้เป็นการเฉพาะแล้วว่าไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำขอของท่าน

ขอให้ท่านโปรดทราบว่าหากท่านได้ใช้สิทธิตามข้อ 1.9 ไม่ว่าสิทธิใด อาจทำให้เกิดผลกระทบบางอย่างในการปฏิบัติตามสัญญา และ/หรือการให้บริการขององค์การค้าฯ จนเป็นเหตุให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา และ/หรือให้บริการแก่ท่านได้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด องค์การค้าฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นจากการใช้สิทธิดังกล่าวของท่าน ทั้งนี้การใช้สิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมาย หรือการเยียวยาบรรเทาความเสียหาย องค์การค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์นั้นไว้แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ เพื่อให้การบริการขององค์การค้าฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์แก่ท่านมากที่สุด องค์การค้าฯ ใคร่ขอรบกวนท่านโปรดหมั่นตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านว่ามีความถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และสมบูรณ์ครบถ้วน มิเช่นนั้นองค์การค้าฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น หากองค์การค้าฯ ไม่อาจให้บริการบางอย่าง หรือแจ้งสิทธิประโยชน์ใด ๆ แก่ท่านได้ เนื่องจากข้อมูลส่วนใดที่ท่านได้ระบุไว้นั้น ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ยินยอม

1.11 กรณีที่ท่านมีความเห็น ข้อเสนอแนะ ติชม หรือร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล หรือติดต่อองค์การค้าฯ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การค้าฯเก็บรวบรวมจากท่าน
2.1 ข้อมูลความเป็นส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะบันทึกอยู่ในรูปแบบข้อมูลเอกสาร หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในรูปแบบใดก็ตาม ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทำให้ระบุตัวบุคคลได้ ไม่ว่าทางตรงหรืออ้อม
2.2 องค์การค้าฯ จะเก็บข้อมูลจากท่าน ดังต่อไปนี้
ก. ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ วันเกิด
ข. ข้อมูลติดต่อ เช่น อีเมล และเบอร์โทรศัพท์
ค. ข้อมูลวิชาชีพ เช่น อาชีพ ชื่อโรงเรียน วิชาที่สอน ระดับชั้นที่สอน
ง. ข้อมูลยืนยันตัวตน เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน รูปใบอนุญาต/บัตรประจำตัวครู
จ. ข้อมูลทางเทคนิค เช่น หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย (IP) ข้อมูลการเข้าระบบ Cookie ประเภทเบราว์เซอร์ และเวอร์ชันเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเวลาและที่ตั้ง การเชื่อมต่อและประเภทของเบราว์เซอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าระบบแพลตฟอร์ม
ฉ. ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน การดาวน์โหลด การเข้าร่วมอบรมออนไลน์ การสั่งซื้อและคำสั่งซื้อจากท่าน ความสนใจ การตั้งค่า การตอบรับ และการตอบแบบสำรวจ
ช. ข้อมูลการตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น ความพึงพอใจในการรับข้อมูลการตลาดจากทางองค์การค้าฯ และบุคคลภายนอกขององค์การค้าฯ และความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสาร
2.3 ในระหว่างที่ท่านใช้แพลตฟอร์มและการให้บริการใด ๆ ขององค์การค้าฯ ทางองค์การค้าฯ จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านในกรณีดังต่อไปนี้
ก. เมื่อท่านสร้างบัญชีผู้ใช้และยินยอมรับเงื่อนไขการบริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวขององค์การค้าฯ
ข. เมื่อท่านสมัครใช้การบริการใด ๆ หรือการสั่งซื้อสินค้าใด ๆ ที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม
ค. เมื่อท่านเข้าใช้ถึงรูปแบบและการทำงานที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์มและการบริการอื่น ๆ ขององค์การค้าฯ
ง. เมื่อท่านสมัครรับข้อมูลสื่อโฆษณา หรือหลักประกันด้านการตลาดขององค์การค้าฯ
จ. เมื่อท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับส่วนลด หรือแบบสอบถาม
ฉ. เมื่อท่านเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์มขององค์การค้าฯ หรือติดต่อองค์การค้าฯ ผ่านทางบริการภายใน หรือแอปพลิเคชั่น เช่น Facebook Google
2.4 ท่านต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีความถูกต้องและไม่เป็นการหลอกลวง และท่านจะต้องแจ้งข้อมูลล่าสุดให้องค์การค้าฯ ทราบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อประโยชน์ในการรับบริการจากองค์การค้าฯ ทั้งนี้ องค์การค้าฯ มีสิทธิในการเรียกร้องให้ท่านส่งเอกสารเพื่อยืนยันถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ท่านได้ให้ไว้กับองค์การค้าฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบลูกค้าขององค์การค้าฯ
2.5 หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เป็นของบุคคลอื่นแก่ทางบริษัท ให้ถือว่าท่านได้รับรองและรับประกันแล้วว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อองค์การค้าฯ เพื่อให้องค์การค้าฯ ได้จัดเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลซึ่งข้อมูลนั้น หรือที่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
2.6 ในกรณีที่ท่านใช้ชื่อบัญชีสมาชิกของโซเชียลมีเดียต่าง ๆ หรือบริการใด ๆ ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอก เพื่อเชื่อมโยงบัญชีสมาชิก สมัครบัญชีสมาชิก หรือใช้เป็นชื่อบัญชีสมาชิกใน teaching.suksapanpanit.com และ/หรือบริการอื่นใดขององค์การค้าฯ หรือในกรณีที่ท่านใช้ชื่อบัญชีสมาชิกของ teaching.suksapanpanit.com และ/หรือบริการอื่นใดขององค์การค้าฯ เพื่อเชื่อมโยงบัญชีสมาชิก สมัครบัญชีสมาชิก ใช้เป็นชื่อบัญชีสมาชิกในโซเชียลมีเดียต่าง ๆ หรือบริการใด ๆ ของบุคคลภายนอก องค์การค้าฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามที่ท่านได้ให้ข้อมูลเอาไว้ต่อบุคคลภายนอกนั้นได้ ทั้งนี้ การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก และองค์การค้าฯ จะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ด้วย

3. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การค้าฯ เก็บรวบรวมหรือ ประมวลผลจากท่าน องค์การค้าฯ อาจนำไปใช้ เปิดเผย หรือส่งมอบให้กับบุคคลภายนอก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
ก. เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการและการเข้าถึงแพลตฟอร์มขององค์การค้าฯ รวมถึงการตอบข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ การเรียกร้อง หรือข้อพิพาทผ่านทางตัวแทนบริการลูกค้าขององค์การค้าฯ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
ข. เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านผ่านแพลตฟอร์มที่จัดจำหน่ายโดยองค์การค้าฯ
ค. การชำระเงินค่าสินค้าที่ท่านชำระผ่านแพลตฟอร์มที่จัดจำหน่ายโดยองค์การค้าฯ
ง. การส่งมอบสินค้าที่ท่านสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่จำหน่ายโดยองค์การค้าฯ ในการนี้บริษัทจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกเพื่อทำการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน
จ. เพื่ออัปเดตการส่งมอบสินค้าแก่ท่าน
ฉ. เปรียบเทียบข้อมูลและยืนยันกับบุคคลภายนอกเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
ช. ให้กับผู้จัดการบัญชีของท่าน (ถ้ามี)
ซ. เพื่อตรวจสอบและทำธุรกรรมในการชำระเงินที่ท่านได้ทำผ่านระบบออนไลน์
ฌ. เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากแพลตฟอร์ม
ญ. เพื่อปรับปรุงรูปแบบหรือเนื้อหาของหน้าเว็บเพจบนแพลตฟอร์ม เเละปรับเปลี่ยนให้กับผู้ใช้บริการ
ฎ. เพื่อระบุจำนวนผู้เข้าชมบนแพลตฟอร์ม
ฏ. เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลประชากรและพฤติกรรมของผู้ใช้ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการโฆษณาผ่าน Advertising Platform อาทิเช่น Facebook, Instagram, Google, Line และ/หรือ สื่อออนไลน์หรือสื่อ Social Media อื่น ๆ ที่อาจมีขึ้นได้ในอนาคต
ฐ. เพื่อเสนอสินค้าหรือบริการที่องค์การค้าฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์ หรือที่ท่านร้องขอจากองค์การค้าฯ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขายสินค้าและบริการของบุคคลภายนอก เว้นแต่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
ฑ. เพื่อส่งข้อมูลข่าวสาร การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ อาทิเช่น โปรโมชั่น กิจกรรม ผ่านสื่อ และช่องทางต่าง ๆ เช่น การติดต่อทางโทรศัพท์, Website, Facebook, Google, Line, Instagram, Twitter, Youtube, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (EDM), SMS, จดหมาย, แผ่นพับ, ใบปลิว และ/หรือช่องทางอื่นที่ท่านได้ให้ไว้
ฒ. ตามที่องค์การค้าฯ ได้รับความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านตามกฎหมาย องค์การค้าฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อส่งเอกสารทางการตลาด หรือการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของทางองค์การค้าฯ และองค์การค้าฯ อาจดำเนินการตัดสินใจให้โดยอัตโนมัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ใด ๆ ตามที่กล่าวมานี้
3.2 ท่านสามารถยกเลิกการติดตามการรับข้อมูลทางการตลาดได้ตลอดระยะเวลา โดยใช้ตัวเลือกยกเลิกการติดตามในส่วนของการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลใน teaching.suksapanpanit.com หรือบนแพลตฟอร์มการให้บริการขององค์การค้าฯ
3.3 องค์การค้าฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นในการป้องกันภัยคุกคามต่อชีวิต หรือสุขภาพ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
3.4 องค์การค้าฯ อาจเปิดเผยและ/หรืออนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกและ/หรือ ร้านค้าตัวแทน รวมถึงเว็บไซต์หรือบริการอื่นใดที่เป็นพันธมิตรขององค์การค้าฯ ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ teaching.suksapanpanit.com หรือบนแพลตฟอร์มขององค์การค้าฯ  เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อการอำนวยความสะดวกในการใช้บริการ เพื่อการดำเนินทางธุรกรรมให้สำเร็จ เพื่อจัดการบัญชีและความสัมพันธ์ขององค์การค้าฯ กับท่าน เพื่อกิจกรรมทางการตลาด เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดและข้อเรียกร้องใด ๆ ที่บริษัทเห็นสมควร
ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับร้านค้าตัวแทน หรือบุคคลภายนอก องค์การค้าฯ ให้ความมั่นใจว่าร้านค้าตัวแทนและบุคคลภายนอกจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัยจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงการ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือมีความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกัน และขอรับรองว่าร้านค้าตัวแทนและบุคคลภายนอก จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลความเป็นส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น
 
4. การเก็บรักษาและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
4.1 องค์การค้าฯ จะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็น หรือตามที่กฎหมายกำหนด  หรือเท่าที่มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเก็บข้อมูลนั้นไว้    และเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลผู้ไม่มีอำนาจเข้าถึง การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ทำซ้ำ แก้ไข หรือมีความเสี่ยงในทำนองเดียวกัน ทางองค์การค้าฯ ได้นำมาตรการการจัดการทางกายภาพ และทางด้านเทคนิคที่เหมาะสมมาใช้ ตัวอย่างเช่น
ก. การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ข. ติดตั้งระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
ค. ลบ ไม่ระบุ ไม่แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
ง. ใช้ 128 SSL บิต (ระบบล็อกเข้ารหัส) เมื่อประมวลผลข้อมูลทางการเงินของท่าน
4.2 หากท่านเชื่อว่าความเป็นส่วนบุคคลของท่านถูกละเมิดโดยองค์การค้าฯ เอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลความเป็นส่วนบุคคลตามรายละเอียดติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่างนี้
4.3 ขอให้ท่านโปรดทราบว่า ไม่มีวิธีการใด ที่จะปกป้องหรือป้องกันการเจาะระบบเพื่อเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลผู้ไม่ได้รับอนุญาต หรือมีวิธีการใดในการจัดเก็บข้อมูลให้มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แต่ทั้งนี้ องค์การค้าฯ จะพัฒนาระบบและมาตรการการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการการรักษาความปลอดภัยอยู่สม่ำเสมอเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
4.4 รหัสผ่านของท่านเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการเข้าใช้บัญชีขององค์การค้าฯ ดังนั้น กรุณาใช้ตัวเลข ตัวอักษรและเครื่องหมายพิเศษที่มีความเฉพาะ และห้ามเปิดเผยรหัสผ่านของท่านกับผู้ใดโดยเด็ดขาด กรณีที่ท่านเปิดเผยรหัสผ่านเข้าบัญชีให้กับผู้อื่น หรือยินยอมให้ผู้อื่นเข้าใช้บัญชีของท่าน หรือกรณีที่ท่านเข้าใช้บัญชีของผู้อื่น ท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่เกิดขึ้น
กรณีที่ท่านเสียการควบคุมซึ่งรหัสผ่านเข้าบัญชี หรือเสียการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นใด ที่ได้ให้เอาไว้ต่อองค์การค้าฯ ถือว่าท่านต้องรับผิดชอบและมีผลผูกพันต่อการกระทำนั้นตามกฎหมาย ดังนั้นหากรหัสผ่านเข้าบัญชีของท่านถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือหากท่านเชื่อว่ารหัสผ่านของท่านถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้ท่านติดต่อกับทางองค์การค้าฯ เพื่อขอเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าบัญชีของท่านโดยทันที
องค์การค้าฯ ขอย้ำเตือนให้ท่านออกจากระบบบัญชีของท่าน (Log-Out) หลังจากใช้บริการหรือแพลตฟอร์มขององค์การค้าฯ แล้ว รวมทั้งปิดหน้าต่างค้นหาหรือหน้าต่างเว็บไซต์ทันที หรือกรณีที่ท่านได้ใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันกับบุคคลอื่น โปรดระมัดระวังการอนุญาตให้คุกกี้จดจำบัญชีและรหัสผ่านของท่านด้วย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5. การเก็บรวบรวมข้อมูลของระบบ
5.1 องค์การค้าฯ หรือผู้ให้บริการที่มีอำนาจ อาจใช้คุกกี้หรือเว็บบีคอน หรือระบบเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อทำการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้สามารถให้บริการท่านได้ดียิ่งขึ้น รวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นส่วนบุคคลมากขึ้น เมื่อท่านเข้าใช้บริการหรือเข้าใช้แพลตฟอร์ม ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษานโยบายคุกกี้ได้ ที่นี้
5.2 เมื่อท่านเข้าใช้แพลตฟอร์มหรือบริการขององค์การค้าฯ ผ่านคอมพิวเตอร์ของท่านหรืออุปกรณ์โทรศัพท์ หรือเครื่องมือชนิดอื่น ๆ ด้วยระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเซิร์ฟเวอร์ขององค์การค้าฯ จะทำการบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ ซึ่งเบราว์เซอร์ของท่านจะทำการส่งข้อมูลให้ โดยการส่งข้อมูลนั้นอาจมีข้อมูลดังต่อไปนี้รวมอยู่ด้วย
ก. ไอพีแอดเดรสของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสาร
ข. ประเภทของเบราว์เซอร์ของท่าน
ค. หน้าเว็บเพจที่ท่านได้เข้าชมก่อนที่ท่านจะเข้ามาที่แพลตฟอร์มขององค์การค้าฯ
ง. หน้าเพจภายในแพลตฟอร์มที่ท่านเข้าชม
จ. เวลาที่ใช้ในหน้าเพจรายการและข้อมูลที่ค้นหาบนแพลตฟอร์ม วันและเวลาที่เขาใช้และสถิติอื่น ๆ
5.3 ข้อมูลที่จัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์และการบริการ/สินค้าที่องค์การค้าฯ ได้ให้บริการ
5.4 คุกกี้ (Cookie) คือไฟล์ข้อความขนาดเล็ก (ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข) จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์หรือดูข้อความ ซึ่งเป็นการช่วยให้ทางองค์การค้าฯ ได้รับรู้ถึงอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ และช่วยให้องค์การค้าฯ ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ตรงตามความสนใจของท่านได้อย่างรวดเร็วและทำให้การบริการและแพลตฟอร์มมีประโยชน์และสะดวกต่อท่านมากยิ่งขึ้น
5.5 ท่านสามารถเข้าจัดการและลบคุกกี้ผ่านทางระบบเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่านี้ ให้หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การช่วยเหลือของเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของท่าน
5.6 เว็บบีคอน คือ ภาพกราฟิกขนาดเล็กที่อาจรวมอยู่ในบริการและแพลตฟอร์มขององค์การค้าฯ ซึ่งช่วยให้องค์การค้าฯ สามารถนับจำนวนผู้ใช้บริการที่ได้เข้ามาดูหน้าเว็บ เพื่อให้องค์การค้าฯ สามารถเข้าใจถึงความชอบและความสนใจของท่านได้ดียิ่งขึ้น
 
6. ความปลอดภัยในการชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต
6.1 ข้อมูลต่าง ๆ ที่ท่านกรอกในระหว่างการสั่งซื้อสินค้าที่ teaching.suksapanpanit.com จะถูกป้องกันด้วยระบบ SSL ซึ่งเป็นระบบการเข้ารหัสข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากลและทันสมัยที่สุดระบบหนึ่งในปัจจุบัน นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีการส่งผ่านข้อมูลสำคัญทางอินเทอร์เน็ต
6.2 เมื่อท่านเลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ท่านกรอกในหน้าต่างของธนาคารจะ ถูกบันทึกและทำการอนุมัติที่ Payment Gateway ของธนาคารนั้น ๆ ซึ่งเป็นตัวแทนของ VISA ,Mastercard และ JCB ข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีการจัดเก็บที่ Server ขององค์การค้าฯ แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันการใช้บัตรเครดิตโดยไม่ได้รับอนุญาต ทางองค์การค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลบัตรเพิ่มเติม หรือปฏิเสธรายการสั่งซื้อ โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายถึงเหตุผลใด ๆ และในกรณีที่ท่านเลือกชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต องค์การค้าฯ อาจจำกัดวิธีการจัดส่งสินค้า และ/หรือ กำหนดให้ท่านเป็นผู้มีอำนาจรับสินค้าจากเจ้าหน้าที่จัดส่งเท่านั้น โดยท่านจะต้องแสดงบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่จัดส่งก่อนเซ็นต์รับสินค้า ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนนัดวันจัดส่ง

7. สิทธิขององค์การค้าฯ ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
ท่านรับทราบและยอมรับว่า นอกจากที่องค์การค้าฯ มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็ยส่วนบุคคลนี้แล้ว องค์การค้าฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้ หรือตามคำสั่งของเจ้าพนักงานของรัฐที่มีหน้าที่และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย

8. หน้าเว็บไชต์หรือบริการอื่น ๆ ของบุคคลภายนอก
เว็บไซต์ หรือการให้บริการ หรือแพลตฟอร์มขององค์การค้าฯ อาจมีลิงก์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ หรือบริการ หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก เช่น รับชำระค่าบริการธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ โดยองค์การค้าฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการรักษาความเป็นส่วนบุคคลของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวนี้ ดังนั้น องค์การค้าฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกนั้นเพื่อพิจารณาถึงวิธีการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไปจากท่าน

9. การลักลอบหรือเจาะระบบเข้าสู่พื้นที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล
การพยายามลักลอบหรือเจาะระบบเข้าไปยังพื้นที่ข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและมีความผิดตามกฎหมาย หากองค์การค้าฯ พิสูจน์ได้ว่ามีบุคคลใดลักลอบเจาะเข้าระบบขององค์การค้าฯ หรือเจาะระบบเพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นที่เก็บรักษาโดยองค์การค้าฯ ไปใช้ หรือกระทำการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น บุคคลผู้นั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุด

10. การให้ข้อมูลและการใช้ภาษา ข้อความ ถ้อยคำ
ในการให้บริการ ท่านอาจมีการให้ข้อมูล ส่งต่อ หรือสอบถาม โดยส่งมายังเจ้าหน้าที่ขององค์การค้าฯ การเขียนข้อวิจารณ์เพื่อขึ้นเว็บไซต์ หรือพิมพ์ข้อความใด ๆ ลงสู่พื้นที่การให้บริการขององค์การค้าฯ หรือร้านค้าตัวแทนหรือบุคคลภายนอก ท่านรับรองว่าจะใช้ภาษาที่สุภาพ ไม่ใช้ข้อความหรือถ้อยคำที่เป็นการดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสนา หรือที่มีลักษณะเป็นการยุยงปลุกปั่นทำให้เกิดความแตกแยกสามัคคีในหมู่สังคม หรือที่เกี่ยวข้องกับการเมือง และไม่ใช้ข้อความหรือถ้อยคำใดที่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีต่อประชาชน ทั้งนี้ภาษา ข้อความ และถ้อยคำที่ใช้จะต้องไม่เป็นการส่อเสียด หยาบคาย ข่มขู่ ดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาท หรือมีลักษณะเป็นจดหมายลูกโซ่ หรือเจตนาที่จะใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือกระทำการใด ๆ อันกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด
การให้ข้อมูลหรือพิมพ์ข้อความใด ๆ ต้องไม่มีหรือไม่ส่งข้อมูลที่มีโปรแกรมไวรัส หรือลิงก์เว็บไซต์บริการใดที่มีไวรัส มัลแวร์ โทรจัน หรืออย่างอื่นที่คล้ายคลึงกัน รวมไปถึงเว็บไซต์หรือบริการที่เข้าข่ายเป็นการลามกอนาจาร การพนัน หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีต่อประชาชน
นอกจากนี้ ท่านรับรองที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริง ไม่แอบอ้างชื่อบุคคล องค์กร หรือข้อมูลใดที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับผู้อ่าน ในกรณีที่ข้อมูลผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ขององค์การค้าฯ ให้ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ มิได้หมายความว่าองค์การค้าฯ ยืนยันความถูกต้องของเนื้อหาหรือข้อมูล แต่หากผ่านการพิจารณาว่ามีการใช้ภาษาที่เหมาะสมในระดับหนึ่งแล้วเท่านั้น
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่กล่าวมาข้างต้น ท่านต้องรับผิดในการกระทำตามที่กฎหมายกำหนดรวมถึงค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำดังกล่าวด้วย

11. ฐานข้อมูล
ข้อมูลต่างๆ ที่จัดทำโดยองค์การค้าฯ จะผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นประกาศในเว็บไซต์หรือบริการเสมอ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปริมาณของข้อมูลนั้นมีจำนวนมาก โดยเฉพาะส่วนของตัวเลข ทางองค์การค้าฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปฏิเสธรายการที่มีข้อผิดพลาดหากตรวจพบ

12. ทรัพย์สินทางปัญญา
สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ภายใน teaching.suksapanpanit.com หรือบริการใด ๆ ขององค์การค้าฯ ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ องค์การค้าของ สกสค. และ/หรือ ร้านค้าตัวแทน (ยกเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น) องค์การค้าฯ ไม่อนุญาตให้มีการลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ ปลอมแปลงเนื้อหาสาระในทรัพย์สินทาง